تکریم

طرح تکریم به هنرمندان، نویسندگان و شاعران پیشکسوت و فرهیختگان صاحب سبکی که از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده اند از سوی صندوق اعتباری هنر پرداخت می شود.
شرایط بهره مندی از طرح تکریم:
•بیش از 35 سال سابقه آفرینش حرفه ای هنری
•بیش از 60 سال سن
•در جامعه هنری کشور از حسن شهرت برخوردار بوده و صاحب سبک ویژه خود باشند.