مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی اهالی فرهنگ، هنرو رسانه تمدید شد
مهلت نام نویسی بیمه تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه کشور تا 15 مرداد ماه جاری تمدید شد.