اعضا صندوق اعتباری هنر برای ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تا ۸ مرداد فرصت دارند
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه جهت ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی تا هشتم مردادماه فرصت دارند.