اطلاعیه در خصوص خدمات کمک مستمری و تکریم

به آگاهی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران محترم می رساند؛ متقاضیان بهره مندی از خدمات کمک مستمری و تکریم لازم است در گام نخست ازکامل بودن پروفایل خود در بخش عضویت سایت صندوق اطمینان حاصل و سپس آیین نامه طرح تکریم و مستمری را در تارنمای صندوق با دقت مطالعه کنند.

افراد متقاضی از استان تهران با مراجعه به معاونت ذیربط ودر استان ها با مراجعه به ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی و راهنمایی نمایندگان صندوق در ادارات کل، شیوه نامه های طرح کمک مستمری و تکریم موجود در سامانه صندوق اعتباری هنر را مد نظر قرارداده و در صورت دارا بودن شرایط لازم بهره مندی از طرح، با صدور نامه رسمی از معاونت ذیربط خطاب به صندوق، اقدامات بعدی انجام خواهد گرفت.

 درخواست متقاضیان پس از مراحل یاد شده و در صورت تایید در فهرست گیرندگان کمک مستمری قرار گرفته و از طریق سایت صندوق و پیامک نیز به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.

کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی