شرح خدمات و سقف هزینه پرداختی بيمه تكميلي اعضا

به آگاهی اعضای محترم صندوق اعتباری هنری که از طرح بیمه تکمیلی درمان استفاده می کنند می رساند؛  شرح خدمات و سقف هزینه پرداختی  بيمه تكميلي اعضا به پیوست است.
برای مشاهده شرح خدمات و سقف هزینه پرداختی بیمه تکمیلی اعضای صندوق اعتباری هنر کلیک کنید.


کارشناس روابط عمومی منبع: روابط عمومی