وام

در برگیرنده وام، تسهیلات اعتباری و تمامی کمک ها برای خلق آثار فرهنگی و هنری و سینمایی، مشارکت با تهیه کنندگان این آثار، ایجاد اشتغال و مانند آن است.