مزایده فروش خودرو صندوق اعتباری هنر

صندوق اعتباری هنر در نظر دارد یکدستگاه خودرو مازاد پژو 405 را از طریق مزایده  عمومی و با شرایط ذیل واگذار نماید.

 متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 96/8/29 تا پایان وقت اداری روز 96/8/30 از ساعت 7:30 تا 14:30 برای اخذ اطلاعات، بازدید خودرو، دریافت اوراق شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات خود به نشانی تهران، خیابان شهید بهشتی،  خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان ششم ساختمان هنر، طبقه همکف، واحد پشتیبانی مراجعه و یا با تلفن 42713000 تماس حاصل  نمایند.
 قابل توجه:
1- صندوق اعتباری هنر در قبول یا رد پیشنهاد ها مختار است.
2- به پیشنهاد های مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشارالیه  می بایست این هزینه را براساس اعلام نظر  بانک قبل از انعقاد قرار داد نقدا در وجه بانک واریز نماید.
4- آخرین مهلت  تحویل پیشنهادات ساعت 14:30 مورخ 96/8/30 است.
5- زمان بازگشایی پاکات در ساعت 10صبح مورخ 96/9/1 خواهد بود.

کارشناس IT منبع: روابط عمومی